Informacija ir taisyklės

Informacija ir taisyklės

Informacija ir taisyklės

Šios taisyklės sukurtos tam, kad būtų galima užtikrinti tvarką, visapusiškai apsaugoti Jus ir Jūsų turtą, vienodas teises ir poilsio sąlygas visiems sodybos svečiams, išvengti nemalonių nesusipratimų bei skaudžių pasekmių.

Prieš atvykstant poilsiauti į Adomo sodybą, prašome susipažinti su pagrindinėmis tvarkos taisyklėmis.

Gavus avansinį mokėjimą už Adomo Sodybos nuomą traktuojama kad Paslaugų gavėjas susipažino ir sutinka su Vidaus tvarkos taisyklėmis

Rezervacija ir apmokėjimas

 • Rezervacija yra patvirtinta ir galioja tik pervedus rezervacijos mokestį už ,,Adomo Sodybos‘‘ nuomą.
 • Atšaukus rezervacija, avansinis mokėjimas nėra gražinamas.
 • Užsakomų paslaugų kiekis , kaina bei rezervacijos mokesčio dydis nustatoma abipusiu šalių susitarimu, jos fiksuojamos El. paštų su užsakovu.
 • Paslaugų gavėjui paslaugos atsisakius įmokėta suma ( rezervacijos mokestis ) lieka paslaugų teikėjui.
 • Likusi sumos dalis sumokama atvykus į sodybą grynais arba pavedimu. 

Vidaus tvarkos taisyklės

Svečiai privalo:

 • Susipažinti su saugaus elgesio, priešgaisrinės saugos bei vidaus tvarkos taisyklėmis.
 • Užsisakius papildomas mokamas sodybos paslaugas, už jas iš karto sumokėti.
 • Taupiai naudoti elektros energiją.
 • Netrukdyti kitiems svečiams ramiai ilsėtis.
 • Prieš išvykstant iš sodybos, dalyvauti atiduodant išsinuomotas patalpas bei materialines vertybes sodybos šeimininkui.
 • Palikti patalpas tvarkingas,šiukšles sudėti į šiukšlių maišus ir nunešti į specialiai tam skirtą vietą sodyboje.

Draudžiama:

 • Patalpose rūkyti (tam sodyboje yra skirtos vietos).
 • Be šeimininko leidimo kūrenti pirtį bei kubilą.
 • Be šeimininko leidimo atsivežti ir laikyti sodyboje šunis bei kitus gyvūnus.
 • Be šeimininkų leidimo nešti ar perkelti sodybos inventorių į kitas vietas.
 • Be šeimininkų leidimo plaukioti valtimis ar naudoti kitą sodybos inventorių.
 • Draudžiama laužyti medelius, trypti gėlynus, šiukšlinti ar kitaip niokoti teritoriją.

Atsakomybė:

 • Svečiai visiškai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos teritorijoje esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (už padarytą materialinę žalą klientas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka).
 • Jei nuostolių padaro kliento nepilnamečiai vaikai, juos privalo atlyginti tų vaikų tėvai arba globėjai.
 • Klientui ar jo vaikams susižalojus pačiam, ar sužalojus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus poilsio ir sporto sąlygas, sodybos savininkas už tai neatsako.
 • Sodyba neteikia daiktų apsaugos paslaugų, tik sudaro lankytojams galimybę palikti atsineštus daiktus (automobilius) nustatytose vietose. Sodyba neatsako už lankytojų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Sodybos kaltės.
 • Už sodyboje keliamą triukšmą po 23.00 val. atsako paslaugos pagrindinis užsakovas

Priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklės

Svečiai privalo:

 • Tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų bei radijo ar televizijos aparatūros.
 • Rūkyti tik tam skirtose vietose ir nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas.
 • Židinius,šašlykines kūrenti tik leidus sodybos šeimininkui ir išklausius instruktažą.
 • Malkas dėti tik tam skirtose vietose, toliau nuo atviros ugnies.
 • Kūrenantis židiniui nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams jo kūrenti.
 • Sodybos teritorijoje ugnį kurti galima tik tam įrengtoje laužavietėje ir lauko židinyje suderinus su šeimininkais.
 • Nepalikti ugnies be priežiūros, ją užgesinti paliekant laužavietę, ar lauko pavėsinę, kurioje įrengtas lauko židinys.
 • Vaikams maudytis, irstytis valtimi galima tik kartu su suaugusiaisiais.
 • Plaukiant valtyje, būtina dėvėti liemenes ir naudoti kitas saugos priemones.
 • Draudžiama valtimi plukdyti neblaivius asmenis.
 • Sportinius įrenginius naudoti tik pagal paskirtį.
 • Kiekvienas svečias individualiai atsako už atsivežto maisto kokybę ir šviežumą.
 • Svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sužalojus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, paslaugos teikėjas už tai neatsako.
 • Už sodyboje sukeltą triukšmą ,įvykusius incidentus atsako pagrindinis užsakovas.
 • Už visus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti sodybos teritorijoje, namo viduje, vaikų žaidimo aikštelėse, sporto aikštelėse, pirtyje, maudantis tvenkinyje yra atsakingi patys poilsiaujantieji.
 • Už nelaimingus atsitikimus, įvykusius dėl alkoholio, atsako pats svečias.
 • Tėvai, arba prižiūrintys asmenys privalo užtikrinti vaikų saugumą.
 • Pagrindinis užsakovas įsipareigoja supažindinti dalyvaujančius asmenis su priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai atsako už atostogaujančios grupės saugumą.
 • Pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė yra pagrindiniame pastate.
 • Gesintuvai yra pagrindiniame pastate ir pirties namelyje.

Paslaugų suteikimo tvarka:

Apgyvendinimo paslaugos suteikiamos pagal išankstinę rezervaciją pasirašius apgyvendinimo paslaugų sutartį ir per 3 d. sumokėjus 200 € dydžio rezervacijos mokestį. Likusi suma sumokama kaip sutarta apgyvendinimo paslaugų sutartyje. Paslaugų suteikimo tvarka keičiama šalių susitarimu jo sąlygas aprašant patvarioje laikmenoje arba sutartyje. Užsakovas turi teisę atsisakyti sutarto apgyvendinimo paslaugų pirkimo ir nepervesti rezervacijos mokesčio.

Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, 01402, Vilnius, www.vvtat.lt, prašymo formą galima užpildyti ir EGS
platformoje http://ec.europa.eu/odr/

Scroll to Top